MENOF

Model Educació No Formal

Fundació |
| 03-11-2017

Les escoles de Jesuïtes Educació, alineats amb l’Horitzó 2020, considerem l’educació com un procés d’aprenentatge que dura tota la vida, per tant, d’una forma globalitzadora, el sumatori de l’educació Formal (dins l’horari lectiu), de l’educació No Formal (fora de l’horari lectiu), i de l’educació informal donaran la totalitat educativa dels nostres alumnes.

El nou Model d’Educació NO Formal (MENOF) té una clara vocació educativa, fonamentada en el gaudir fent i on es treballa perquè tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, educadors i entorn social) hi tingui cabuda. Creiem que l’alumne és el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, i on l’educació formal i no formal s’han d’integrar i complementar mútuament dins d’un mateix sistema com a única forma possible per poder assolir la nostra missió.

MENOF,
en el marc del Model Educatiu de Jesuïtes Educació (MEJE),
és el model educatiu no formal que,
més enllà de l’horari lectiu i la formació reglada,
ajuda i acompanya les persones en la construcció del seu projecte vital.
Està basat en el gaudir fent, en experiències sistematitzades i integrades en el procés educatiu
per tal d’assolir la transformació personal i social en una comunitat oberta a l’entorn.

 

Des del MENOF, monitors, entrenadors i docents, com a referents, i per tant educadors,  acompanyem dia a dia els alumnes en el seu creixement personal i els ajudem a  trobar eines per desenvolupar les seves destreses, creativitat, hàbits socials i de convivència...

A ñes escoles de la xarxa afegim aquest curs 2017-2018 el projecte MENOF institucional com a etapa educativa amb totes les activitats Paraescolars Culturals, Esportives i Lleure i Estiu, així com els serveis Espai Acollida i Espai Migdia.

Aquest nou projecte ens il·lusiona i ens empeny a continuar treballant per donar a aquesta etapa el rang educatiu i la importància que té.

Comparteix